Dataskyddspolicy

Kirjastokino (på svenska Bibbabio) respekterar och skyddar integriteten hos de som besöker Kirjastokinos webbsidor, sina kunder och intressenter. På denna sida hittar du vår dataskyddspolicy, våra användarvillkor och registerbeskrivningar.

Vår dataskyddspolicy

Vi samlar in och behandlar endast nödvändig information och tar bort föråldrad information.

Vi använder personuppgifter i kommunikation, kundtjänst, leverans av tjänster samt vid målinriktning av tillåten marknadsföring.

Som regel lämnar vi inte ut dina personuppgifter utanför organisationen.

Närmare information om behandling och användning av personuppgifter samt om dina rättigheter hittar du nedan i beskrivningar av våra databaser med personuppgifter.

Cookies

Cookies är små textfiler som lagras automatiskt på användarens dator när man besöker Kirjastokinos hemsida. En cookie innehåller ofta en unik anonym identifikation, som kan användas för att få information om hur många som har besökt webbsidan, lagra information om val som gjorts på webbsidan, följa hur webbsidan används, dvs. vad man klickat på, samt inrikta och kontrollera marknadsföring. Cookies innehåller inte information om en enskild besökare. De är inte applikationer, och cookies kan inte heller sprida virus eller andra skadliga program.

Med hjälp av cookies vill vi förbättra användarupplevelsen på webbsidan samt säkerställa att endast reklam som intresserar användaren visas på webbsidan.

Om den som besöker Kirjastokinos hemsida inte vill att Kirjastokino ska få tillgång till ovan nämnda uppgifter med hjälp av cookies, kan man förbjuda användningen av cookies i webbläsarens inställningar.

 

Marknadsföringsregister

Ett kombinerat registerbeskrivnings- och informationsdokument.

 

1. Registeransvarig

Nordic Content Distribution Oy (FO-nummer: 0998454-4)

Gamla vintervägen 11 A 00580 Helsingfors

Tel. 010 341 1000

 

 

2. Kontaktuppgifter i frågor som berör personuppgifter

tuki[at]kirjastokino.fi

Gamla vintervägen 11 A 00580 Helsingfors

Tel. 010 341 1000

 

3. Registrets namn

Kirjastokinos marknadsföringsregister.

 

4. Rättsgrund och syftet med behandlingen av personuppgifter

Allmänna villkor enligt 8 § i personuppgiftslagen och kapitel 2 i EU:s dataskyddsförordning.

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att kommunicera om Kirjastokinos service och nytt innehåll.

Behandlingen av relevanta personuppgifter är en nödvändig förutsättning för att uppnå detta syfte.

Den registrerades samtycke är ett krav för behandlingen av personuppgifter.

 

Personuppgifterna används typiskt för följande ändamål:

utveckling av service, direktmarknadsföring, digital marknadsföring och distansförsäljning, kund- och opinionsundersökningar.

Kirjastokino förvarar endast sådana uppgifter som är nödvändiga med hänsyn till organisationens verksamhet och det ändamål som de används för samt för vilkas behandling det finns lagenliga förutsättningar för. Uppgifter som blivit onödiga för användningsändamålet eller uppgifter som det inte längre finns grunder för att behandla anonymiseras eller raderas på ett datasäkert sätt.

Personuppgifter kan behandlas hos tredje parter på ett sådant sätt som tillämplig lagstiftning tillåter, inklusive för marknadsföring, distansförsäljning samt marknads- och opinionsundersökningar. Dessa tredje parter kan vara reklambyråer, tryckerier eller motsvarande samarbetspartners som stödjer registrets syfte.

Kirjastokino har ingått nödvändiga avtal avseende behandlingen av personuppgifter med tredje parter.

 

5. Registrets datainnehåll

Följande uppgifter kan behandlas i marknadsföringsregistret:

 

Namnuppgifter

Kontaktuppgifter (e-postadress)

Adresskälla (hur har adressen kommit med i registret)

Logguppgifter (kontakthistorik)

 

6. Uppgiftskällor som i regel används

Personuppgifter samlas in i marknadsföringsregistret om personer som lämnat sina kontaktuppgifter till Kirjastokino via olika kanaler (t.ex. prenumeration av nyhetsbrev, ifyllande av ett tävlings- eller utlottningskort).

Lämnande av nödvändiga uppgifter är en förutsättning för mottagande av marknadsföringsmaterial.

 

7. Uppgifter som i regel utlämnas

Företaget lämnar inte ut personuppgifter från registret till utomstående utan ett uttryckligt och medvetet samtycke från den berörda personen till annat än för att uppnå de syften som anges i denna instruktion och att fullgöra sina lagstadgade uppgifter eller utföra sina rättigheter.

Personuppgifterna i registret kan lämnas ut till en samarbetspartner som deltar i Kirjastokinos marknadsföring och distansförsäljning (t.ex. ett företag ansvarigt för postning) eller för eventuella kund- eller opinionsundersökningar. Kirjastokino har i så fall lämpliga avtal med sådana tredje parter för behandling av personuppgifter.

 

8. Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Kirjastokino överlämnar inte registeruppgifter om donationsgivare eller intressenter utanför EU eller EES.

 

9. Principer för skyddet av registret

Marknadsföringsregistret upprätthålls i ett skyddat datasystem. Systemets databaser och program finns på tjänsteleverantörens servrar där inträde sker genom ett användar- och lösenordskyddat användargränssnitt.

För att kunna använda registret krävs ett personligt användarnamn och ett lösenord som systemet med jämna mellanrum tvingar att byta. Användarrätten till systemet fråntas personen när denne slutar i de uppgifter för vilka denne beviljats användningsrätt. Samtidigt låses även användarnamnet.

Personuppgifter behandlas konfidentiellt. Registeransvariges lokaler har tillträdeskontroll.

 

10. Rätt till kontroll och rättelse av uppgifter

Den registrerade har rätt att kontrollera sina personliga uppgifter i Kirjastokinos register och be om att felaktiga uppgifter rättas. Den registrerade kan anhålla om kontroll av uppgifter personligen eller skriftligt till den adress som anges under punkt 2. Anhållan om kontroll besvaras inom cirka en vecka från att den gjorts.

I registret ingår inga sådana uppgifter som inte kan kontrolleras på den registrerades begäran. Den registrerade har rätt att när som helst kontakta den som är ansvarig för registret och anhålla om en rättelse av uppgifterna.

Uppgifter kan rättas eller kompletteras av den som är registeransvarig eller om den registrerade anhåller om det.

Den registrerade har rätt att anhålla om att uppgifterna behandlas begränsat samt att motsätta sig behandlingen av uppgifterna.

En person som finns med i Kirjastokinos register äger rätt att förbjuda användningen av hans eller hennes personuppgifter för direktmarknadsföring eller annat liknande ändamål, ändra sitt samtycke gällande publicering av uppgifter och också i övrigt utöva de rättigheter som garanteras i personuppgiftslagen. Om personen inte vill att Kirjastokino sänder post eller kontaktar honom eller henne, äger personen rätt att förbjuda det genom att kontakta adressen som anges under punkt 2.

Kirjastokino raderar onödiga personuppgifter från registret på den registrerades begäran.

Den registrerade äger rätt att inge klagomål till dataskyddsmyndigheten.

11. Förvaring av uppgifter

Uppgifterna förvaras tills vidare, så länge de är nödvändiga. Uppgifter som blivit onödiga och uppgifter som det inte längre i övrigt finns någon grund att behandla raderas på ett datasäkert sätt.